ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์  เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เอกสารแนบ