ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ